Ուսուցիչների համար 8-9-րդ դասարանների «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուղեցույցներ

Learning & Teaching Materials
2018
162 p.

Այս ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է համապարփակ ուղեցույց՝ Հայաստանի Հանրապետության 8-9-րդ դասարանների աշակերտներին «Առողջ ապրելակերպ» առարկան դասավանդելու համար: Կենտրոնացված լինելով՝ դեռահասության և բարեկեցության վրա, դասընթացը ներառում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են. սեռական հասունություն, գենդերային հավասարություն, ՄԻԱՎ-ի կանխարգելում, առողջության պահպանում, սնուցում, հաղորդակցություն և որոշումների կայացում: «Ուսուցիչների համար 8-9-րդ դասարանների «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուղեցույցները», որը հաստատված է ՀՀ Կրթության նախարարության կողմից, իր դրական ազդեցությունը կունենա առողջապահական կրթության վրա։ Հասանելի է հայերենով.

This manual provides educators with comprehensive guidance for teaching the "Healthy Lifestyle" course to students in grades 8-9 in the Republic of Armenia. Focused on adolescence and well-being, the course covers puberty, gender equality, HIV prevention, health maintenance, nutrition, communication, and decision-making. “Guidelines For Teachers on The Course “Healthy Lifestyle” For Grades 8-9”, endorsed by the Ministry of Education and Science, facilitate impactful health education.

Regions
Languages