Видеоуроки о здоровом образе жизни, безопасном поведении и профилактике насилия

Learning & Teaching Materials
2019
Title other languages
Сергек жашоо, коопсуз жүрүм-турум жана зомбулуктун алдын алуу боюнча видеосабактар

Серия видеороликов, разработанная при поддержке ИИТО ЮНЕСКО, предлагает комплексный и увлекательный подход к формированию здорового образа жизни среди подростков. Охватывая такие важные темы, как особенности подросткового возраста, репродуктивное здоровье, профилактика ВИЧ, гендерное равенство, профилактика употребления психоактивных веществ, принятие решений, взаимоотношения, разрешение конфликтов, а также противодействие кибербуллингу, эти видеоматериалы позволяют педагогам проводить содержательные беседы и прививать учащимся необходимые жизненные навыки. Доступны на русском и киргизском языках.

UNESCO IITE колдоосу менен иштелип чыккан видеолордун сериясы өспүрүмдөр арасында сергек жашоо образын жайылтуу үчүн комплекстүү жана кызыктуу ыкманы сунуштайт. Өспүрүм курактын өзгөчөлүктөрү, репродуктивдик ден соолук, АИВдин алдын алуу, гендердик теңчилик, психоактивдүү заттарды колдонуунун алдын алуу, чечим кабыл алуу, өз ара мамилелер, чыр-чатактарды чечүү жана кибербуллингге каршы туруу сыяктуу маанилүү темаларды камтыган бул видеороликтер педагогдорго мазмундуу маек куруп, окуучуларга турмуштук маанилүү көндүмдөрдү үйрөтүүгө жардам берет. Орус жана кыргыз тилдеринде жеткиликтүү.

The video series, developed with the support of UNESCO IITE, offers a comprehensive and engaging approach to health education for adolescents. Covering essential topics such as peculiarities of adolescence, reproductive health, HIV prevention, gender equality, substance use prevention, decision-making, relationships, conflict resolution, as well as countering cyberbullying, these videos empower educators to facilitate meaningful conversations and equip students with essential life skills. Available in Russian and Kyrgyz.

Languages