Forum for African Women Educationalists Uganda, FAWEU