Использование видеоуроков для проведения классных часов по здоровому образу жизни в 6-11 классах. Пособие для учителей

Learning & Teaching Materials
2021
256 p.
Title other languages
6-11-класстарда сергек жашоо образы боюнча класстык сааттарды өткөрүү үчүн видеосабактарды колдонуу. Мугалимдер үчүн колдонмо

В настоящем пособии представлены рекомендации по организации и проведению классных часов по здоровому образу жизни с использованием специально разработанных видеоуроков. Тематика каждого из 48 видеоуроков (24 урока на кыргызском языке и 24 — на русском) соответствует одной или нескольким темам классных часов по ЗОЖ, приведенным в руководстве «Разработки классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 6-11 классов». Данное пособие разработано коллективом авторов совместно с Кыргызским государственным университетом им. И. Арабаева при поддержке Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО).

Бул колдонмо атайын даярдалган видеосабактарды колдонуп сергек жашоо образы боюнча класстык сааттарды уюштуруу жана өткөрүү боюнча сунуштарды камтыйт. 48 видеосабактын тең темалары (кыргыз тилинде 24 жана орус тилинде 24 сабак) «6-11-класстын окуучулары үчүн сергек жашоо образы боюнча класстык сааттарды иштеп чыгуу» колдонмосунда берилген сергек жашоо боюнча класстык сааттарынын бир же бир нече темаларына туура келет. Бул колдонмо ЮНЕСКОнун Билим берүүдөгү маалыматтык технологиялар институтунун (IITE) колдоосу менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен биргеликте авторлор тобу тарабынан иштелип чыккан.

This guide offers guidance on structuring health education classes that utilize video lessons created by UNESCO IITE. The content of these 48 video lessons (comprising 24 lessons in Kyrgyz and 24 in Russian) aligns with the various subjects covered in health education classes as outlined in the "Conceptualizing Health Education Classes for Students in Grades 6-11" handbook. This manual was developed by a team of authors together with the Kyrgyz State University with the support of the UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE).

Languages