Использование видеоуроков на учебных занятиях в 6-11 классах общеобразовательных школ. Пособие для педагогов

Learning & Teaching Materials
2023
118 p.
Title other languages
Орта мектептің 6-11 сыныптары үшін сабақ барысында бейнежазбаларды пайдалану. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық

В настоящем пособии представлены рекомендации по организации и проведению учебных занятий с использованием видеоуроков, доступных на казахском и русском языках. Охватывая такие важные темы, как особенности подросткового возраста, репродуктивное здоровье, профилактика ВИЧ, гендерное равенство, профилактика употребления психоактивных веществ, принятие решений, взаимоотношения, разрешение конфликтов, а также противодействие кибербуллингу, эти видеоматериалы позволяют педагогам проводить содержательные беседы и формировать у учащихся необходимые жизненные навыки. Представленный материал будет полезен учителям, педагогам дополнительного образования и другим работникам системы образования.

Бұл нұсқаулықта қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді бейнесабақтарды пайдалана отырып оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстар берілген. Жасөспірімдік кезеңнің ерекшеліктері, репродуктивті денсаулық, АИТВ-ның алдын алу, гендерлік теңдік, психоактивті заттарды қолданудың алдын алу, шешім қабылдау, қарым-қатынас, шиеленістерді шешу және кибербуллингке қарсы тұру сияқты маңызды тақырыптарды қамтитын бұл бейнематериалдар мұғалімдерге мазмұнды әңгіме жүргізуге және оқушыларға қажетті өмірлік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ұсынылған материал мұғалімдерге, қосымша білім беру оқытушыларына және білім беру жүйесінің басқа қызметкерлеріне пайдалы болады.

This guide provides guidance on organizing and conducting training sessions using video lessons available in Kazakh and Russian. Covering important topics such as peculiarities of adolescence, reproductive health, HIV prevention, substance use prevention, gender equality, decision-making, relationships, conflict resolution, and countering cyberbullying, these videos allow educators to have meaningful conversations and teach life skills to students. This material will be useful for teachers, supplementary educators and other educational professionals.

Languages